Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Duborg-Samfundet 29. 01. 2021
(
KLIK>>print dagsorden<<) • (KLIK>>Referat af generalforsamlingen<<)

Som annonceret i årsskriftet er generalforsamlingen planlagt til at blive afholdt på Duborg-Skolen den 29. 01. 2021 fra kl 15.

Pga Coronapandemien vil generalforsamlingen finde sted over internettet via Google 'Meet', så det er nødvendigt at man tilmelder sig til Erik Jensen eller Ole Møller via e-mail (erik2jensen@gmail.com eller ole_moeller@mac.com) inden 28.01.2021 kl. 12.00.

Nedenfor følger dagsorden med bestyrelsens forslag til forløbet.
Hvis man har forslag eller kommentarer hertil, er man velkommen til at sende dem til Erik Jensen i rette tid (
§7 Stk 4. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Spørgsmål, som ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes til afstemning).

DAGSORDEN:

1.Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Erik Jensen som dirigent.

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
Formandsberetning for året 2020-2021:
Duborg-Samfundet er som alt andet i samfundet ramt af coronarestriktionerne. De planer for året, som bestyrelsen tumlede med, kunne ikke realiseres. Vi havde drømt om en festlig markering i forbindelse med skolens 100-års jubilæum, men hverken skolen eller Duborg-Samfundet kunne virkeliggøre planerne. Dog lykkedes det skolen at få udgivet en smuk og læseværdig jubilæumsbog.
Det synlige resultat af bestyrelsens arbejde i det forgangne år er Duborg-Samfundets årsskrift. Der er grund til at takke bestyrelsen for det gode samarbejde om udarbejdelse og distribution. Og vi skylder vores trofaste trykker Herbert Alsen stor tak for den fine opsætning af hæftet.
Bestyrelsen har løbende haft mailkontakt, men har ikke fysisk været samlet. Vi håber, at det bliver bedre inde i 2021, hvor der med vaccinen er skabt håb om mere normale tider. Vi har kunnet glæde os over mailkontakt med mange tidligere Duborgelever, som er kommet med forslag og ideer, og vi er altid lydhøre over for henvendelser.
Med en varm tak til alle vil jeg slutte denne beretning med det ønske, at vi må opleve et år, hvor vi kan leve op til målsætningen at være bindeled mellem skolen og dens tidligere elever.
Erik Jensen

4.
Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse

Regnskab
Regnskabet kan ses på bagsiden af det seneste årsskrift - klik her

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der er endnu ikke indkommet nogen forslag

7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag

Budgetforslag for 2021:
Trykning af årsskrift 1200 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 4300 €

Kassebeholdning 4. 1. 2021 7622 €
Indbetalinger sidste år 3298 €

Bidrag foreslås uændret til 5€/40 dkr.

8. Valg af op til 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
Valg foretages for 2 år ad gangen, så derfor fortsat samme bestyrelse
Gunnar Dyrvig, Rudolf Føh, Erik Jensen, Lars Nielsen og Ole Møller.

9. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
Forslag om genvalg af Andrea Teebken-Grau og Signe Andersen

10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
Valg foretages for 2 år ad gangen, så derfor samme revisor og revisorsuppleant:
John Windberg og som revisorsuppleant Christel Hansen

11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)

Med venlig hilsen bestyrelsen for Duborg-Samfundet.