2024

Generalforsamling 2024

Bestyrelsen minder om Duborg-Samfundets generalforsamling lørdag den 27. 1. 2024 i Duborg-Skolens fællesareal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og
    drøftelse samt godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen: der er ingen forslag fra bestyrelsen
6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: der er ingen rettidige forslag fra medlemmerne.
7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag: se nedenfor.
8. Valg af op til 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
9. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt: her vil bestyrelsen gerne lægge op til en debat om Duborg-Samfundets fremtid.
—-
Budgetforslag for 2024;

Trykning af årsskrift           2000 €
Udsendelse af årsskrift      1100 €
Boggaver til afgangselever  350 €
Møde med jubilarer              350 €
Diverse                                 300 €
Ialt                                      4100 €

Minimumsbidraget fra medlemmer, der modtager det trykte årsskrift, foreslås uændret til 5 € / 40 kr.
—-
Bestyrelsen sørger for en kop kaffe eller te under generalforsamlingen.
—-
Da Erik Jensen efter mange års arbejde for Duborg-Samfundet ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen, er det nødvendigt at andre er villige til at overtage Erik Jensens arbejde i bestyrelsen. Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen, og at nogen vil være villig til at gå ind i arbejdet.


Med venlig hilsen


bestyrelsen.