Studenterjubilar i år (2023)

“Kære 25-40-50-60 års jubilar 2023.
Tillykke med dit Duborg-Skole-jubilæum i år!
Det ville glæde os, hvis du og flest mulige fra din årgang kunne komme til Duborg-Skolen til hyggeligt samvær med kaffe og kage den 7. juli 2023 kl. 14 i forbindelse med dimissionen.
Selve dimissionen begynder kl 15, - og her er du naturligvis også velkommen til at deltage.
Desværre har vi kun aktuelle post- eller e-mail-adresser for en lille del af de tidligere elever fra din årgang, men måske kunne du hjælpe os ved at gøre andre fra din årgang opmærksom på denne invitation.
Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne have en tilmelding senest den 5. juli.
Du kan tilmelde dig on-line her: “
KLIK
Eller send besked til
Erik Jensen, Marienalle 55, D-24937 Flensborg, E-mail: erik2jensen@gmail.dk
Med venlig hilsen fra Duborg-Samfundet”

Kære afgangselev 2023 fra Duborg-Skolen

Kære afgangselev fra Duborg-Skolen 2023!
Duborg-Samfundet ønsker dig al mulig held med den kommende eksamen og held og lykke med din videre uddannelsesvej.
Du modtager hermed Duborg-samfundets årsskrift for 2022.
Duborg-Samfundets opgave er at være kontaktled mellem Duborg-Skolen og skolens tidligere elever. Duborg-Samfundet udgiver hvert år ved juletid et årsskrift i papirform. Årsskriftet kan efter udgivelsen altid læses på hjemmesiden “duborg-samfundet.dk"
Årsskriftet orienterer om skolens liv og om tidligere elever og giver mulighed for udveksling af information om f. eks. jubilæumsarrangementer.
For at kunne nå dig, beder vi om, at du via
dette link giver os din email-adresse og din postadresse og giver tilladelse til, at vi må registrere dem og bruge dem i overensstemmelse med vores formål: At formidle kontakt som beskrevet ovenfor. Det er naturligvis helt frivilligt om du vil give os dine data - og hvis du fortsætter din skolegang på Duborg-Skolen, så skal du ikke.
Hvis du har givet os dine navne- og adressedata, så vil du også modtage årsskriftet for 2023 i papirform.
Hvis du efter 2023 fortsat ønsker at modtage årsskriftet i papirform, så må vi bede om et bidrag til omkostningerne på 5 € eller 30 kr. Du må gerne donere mere, så
Duborg-Samfundet kan fortsætte sine aktiviteter - herunder også boglegater til eleverne.
Vores bankforbindelser er (- står desuden på side 2 i årsskriftet):
Danske Bank 8 04 53 21 Reg.-Nr. 1551 - eller -
Union-Bank (Flensborg) IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20 BIC: UNBNDE21XXX

Invitation som .pdf


Med venlig hilsen Duborg-Samfundet.

Referat af generalforsamling 2023

Link til referat: >>KLIK<<

Jubilæum og dimission 2022

Dimission 24. juni 2022
Til Duborg-Skolens jubilarer.

Vi indbyder alle, der har henholdsvis 10-, 25-, 40-, 50-, 60- eller 70-årsjubilæum til hyggeligt samvær med kaffe/te og kage efter Duborg-Skolens dimission af dette års afgangselever.


Dimissionen finder sted den 24. 6. 22 kl 15 på skolen, og efter dimissionen mødes vi i prøvesalen. Vi håber, at mange møder op og tilføjer stilfærdigt, at alle tidligere elever er velkomne.


På gensyn den 24. 6. 2022


Erik Jensen


Formand for Duborg-Samfundet
.

Referat af generalforsamling 29.01.22

Hent referat som pdf-fil

Referat af Duborg-Samfundets generalforsamling
lørdag den 29. januar 2022 kl. 15.00 på Duborg-Skolen.
-

Til stede fra bestyrelsen: Erik Jensen, Rudolf Föh, Gunnar Dyrvig, Lars Nielsen, Christel Hansen (revisorsuppleant).
Almindelige medlemmer: Aase Abild, Editha Wehlitz, Gitte Föh.

-

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
Erik Jensen vælges

2. Valg af referent
Christel Hansen vælges

3. Bestyrelsens beretning om det forgange år, derefter spørgsmål og drøftelse:
Erik Jensen indleder med, at Duborg-Samfundet i det sidste år har mistet John Windberg, der har været en trofast og pålidelig støtte for foreningen, John har været foreningens revisor siden første generalforsamling.
Pandemien har også sat sit præg på Duborg-Samfundets arbejde, der kan karakteriseres ved, at der har været megen planlægning, men lidt gennemførelse.
Erik Jensen retter en tak til gamle elever for bidrag til årsskriftet.
Der foreslås en tydeligere markering af tid og sted for næste års generalforsamling samt en tydeligere markering af størrelsen af medlemsbidraget i næste årsskrift.
Årsskriftet drøftes mht. indhold og layout, hvorefter beretningen godkendes enstemmigt.

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisorsuppleant og bestyrelse, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse af regnskabet.
Gunnar Dyrvig gør rede for, at der i det forelagte regnskab mangler to regninger for trykning af årsskriftet, den sidste regning er fra 2019. Rudolf Foeh og Dy vil endnu engang kontakte H. Alsen, der står for trykningen.
Gunnar Dyrvig skønner, at der indbetales omtrent 3000 € pr. år, men at indbetalingerne er faldet med ca. en tredjedel de sidste tre år. Især de ældre årgange betaler, der er så godt som ingen indbetalinger fra de elever, der forlader skolen uden studentereksamen.
Ingen problemer med kontoføringsgebyrer eller negativrente iflg. Dy
Hidtil har studenterne modtaget en boggave, det diskuteres, om denne ordning skal fortsætte, om der muligvis skal gives bidrag til en studenterfest. EJ kontakter skolen og elevrådet.
Det besluttes at bibeholde beløbet ”Boggaver til afgangselever” på 300 €. Desuden besluttes at afsætte 1000 € til et eventuelt arrangement for Duborg-Samfundet i efteråret. Se punkt 11. Der blev ikke afsat et beløb til en studenterfest.
Regnskabet godkendes.


5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har hidtil været enig om at sende årsskriftet til alle afgangselever, adresserne stiller Duborg-Skolen til rådighed. Da Duborg-Samfundet er en forening, der skal følge de tyske love, vil bestyrelsen undersøge, hvordan eleverne kan optages i Duborg-Samfundet i overensstemmelse med den tyske jura.

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
Der er ikke indgået forslag fra medlemmer.

7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
Budgettet vedtages med den under punkt 4 vedtagne ændring samt et uændret medlemsbidrag på 5.00 €.

8. Valg af op til 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer – heraf ét med bopæl i Danmark.
Ole Møller (DK), Erik Jensen, Gunnar Dyrvig, Rudolf Föh og Lars Nielsen genvælges.

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Aase Abild og Editha Wehlitz vælges.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
Andrea Teebken vælges som revisor, Christel Hansen fortsætter som revisorsuppleant.

11. Eventuelt
Bestyrelsen mødes den 22. marts hos Gunnar Dyrvig for bl. a. at diskutere:
Kaffebord for jubilarerne: Skal ikke-jubilarer også inviteres?
Afholdelse af en fest for ”gamle” elever for at vise den ombyggede og renoverede skole frem?
Drøftelse af forslag om repræsentation af Duborg-Samfundet i forbindelse med Løve-løbet den 1. maj?

Referent: Christel Hansen, 8. februar 2022

Det vedtagne budget for 2022:
Trykning af årsskrift 2400 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Eventuelt fest for gamle elever 1000 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 6500 €