Indkaldelse til generalforsamling 2022

Endelig indkaldelse til
Generalforsamling for Duborg-Samfundet
lørdag den 29. 1. 2022 kl. 15
i Duborg-Skolens fællesareal.

Generalforsamlingen er annonceret i årsskriftet og på hjemmesiden i december 2021, og her er det underskrevne regnskab også offentliggjort.
Dagsorden (er som anført i vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
8. Valg af op til 3 - 5 bestyrelsesmedlemmer - heraf ét med bopæl i Danmark
9. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 2 år
11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)
Budgetforslag for 2022:
Trykning af årsskrift 2400 €
Udsendelse af årsskrift 1200 €
Boggaver til afgangselever 300 €
Møde for jubilarer 300 €
Diverse 300 €
Ny computer med software
1000 €
Ialt 5500 €

På grund af coronasituationen har bestyrelsen overvejet, hvordan generalforsamlingen kan afholdes. Vi er kommet frem til, at det vil være forsvarligt at afholde generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, idet vi under mødet skal overholde de gældende coronaregler for S-H og Duborg-skolen: Deltagerne skal opfylde G2+ bestemmelserne (
geimpft oder genesen und frisch getestet oder geboostert), og alle skal bære maske under mødet.
Man skal desuden melde sin deltagelse til Erik Jensen senest den 27. 1. 22: erik2jensen@gmail.com
Bemærkninger til dagsordenen: Der skal i år afholdes valg til bestyrelsen og revisionen. Bestyrelsen modtager meget gerne kandidatforslag, men medlemmerne af bestyrelsen modtager også genvalg. På grund af John Windbergs død er det nødvendigt at vælge en ny revisor. Også andre forslag fra medlemmerne kan rettes til Erik Jensen indtil den 27. 1. 22. Det er ikke helt i overensstemmelse med vedtægterne, men i den nuværende situation må det være rimeligt.
Bemærkninger til budgetforslaget: Forslaget om 2400 € til trykning skyldes, at vi ikke har modtaget en regning for trykning sidste år og derfor i år må regne med at skulle betale for 2 år. Den computer, der blev bevilliget sidste år, er endnu ikke indkøbt, og er derfor igen anført i budgetforslaget.
Vi håber, at mange trods den igangværende coronabølge har lyst og mod til at deltage. Vi kan alle biidrage til, at mødet foregår coronamæssigt forsvarligt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Link til pdf-fil